Kultuurbeleid

DOEL

Die doel van die kultuurbeleid is om alle buitekurrikulêre kuns en kultuursake te koördineer, asook geleenthede te skep waardeur kuns en kultuur binne Laerskool AG Visser bevorder kan word.

FUNKSIES

Die volgende kultuurfunksies word onder andere by Laerskool AG Visser aangebied:

Juniorkoor

 • ’n Juniorkoor (Gr. 1-3) word jaarliks gekies om die skool op verskeie geleenthede te verteenwoordig.
 • Oudisies word in die vorige jaar of vroeg die volgende jaar afgehandel.
 • ʼn Fooi van R50 per koorlid word betaal vir die huur van koordrag, indien koordrag beskikbaar is.
 • Leerders wat koordrag verloor, is verantwoordelik om dit teen die vervangingsbedrag te vervang. Die koororganiseerder sal gelde daarvoor insamel.
 • Slegs leerders wat ten minste 80% bywoning van optredes en oefeninge, ontvang ’n sertifikaat met die aantal jare diens aan die koor.

Seniorkoor

 • ‘n Seniorkoor (Gr. 4-7) word jaarliks gekies om die skool op verskeie geleenthede te verteenwoordig.
 • Oudisies word reeds in die vorige jaar of vroeg die volgende jaar afgehandel.
 • ’n Fooi van R50 per koorlid word betaal vir die huur van koordrag, indie koordrag beskikbaar is.
 • Leerders wat koordrag verloor, is verantwoordelik om dit teen die vervangingsbedrag te vervang. Die koororganiseerder sal gelde daarvoor insamel.
 • Koorlede onderteken ’n gedragskode waarin hul onderneem om die koorreëls na te kom. (Sien bylaag A)
 • ’n Sertifikaat van verdienste word aan die einde van die koorjaar aan koorlede oorhandig tydens ‘n prysuitdeling.Slegs leerders wat ten minste 80% bywoning van optredes en oefeninge gehad het, ontvang ’n sertifikaat met die aantal jare diens aan die koor.
 • Sertifikate is as volg:
  • Sertifikaat: 1 jaar lid van die seniorkoor
  • Halferekleure: 2 jaar lid van die seniorkoor
  • Erekleure: 3 jaar lid van die seniorkoor
  • Erekleure: 4 jaar lid van die seniorkoor
  • Erepenning: 5 jaar lid van die seniorkoor

Redevoering

Twee redenaarsaande word gehou – een vir die Grondslagfase en een vir die Intersenfase.

 1. Graad 1 – 3
 2. Graad 4 – 7

Beide aande word op dieselfde wyse georganiseer en hanteer.

Grondslag-, Intermediêre- en Seniorfase (gr. 1-7)

 • Leerders skryf vrywillig in om aan die redevoering deel te neem.
 • ʼn Inskrywingsfooi sal gehef word om onkostes van beoordelaars te dek. Dit is nie terugbetaalbaar nie.
 • ʼn Paneel van drie onpartydige beoordelaars kies die wenner van elke graad asook ‘n algehele wenner in die juniorfase en ‘n algehele wenner in die intersenfase.
 • Die organiseerder moet seker maak dat beoordelaars geen verbintenis met Laerskool AG Visser het nie.
 • Aantal inskrywings bepaal hoeveel sessies van beoordelings gehou sal word.
 • Dieselfde reëls as vir die ATKV geld.

Beoordelaars

 • Tydens die onderskeie aande, word daar van bekwame beoordelaars gebruik gemaak. Beoordelaars sal elkeen ook weer ʼn uitdruk ontvang van die ATKV-reëls.
 • Beoordelaars het hier ook geen verbintenis of betrokkenheid met Laerskool AG Visser nie.
 • Uitslag van die beoordelaars is finaal en kan nie verander word nie.
 • Daar moet drie beoordelaars wees wat by elke geleentheid beoordeel.
 • Daar sal geen veranderinge aangebring word, nadat beoordelaarsverslae ontvang is nie. Finale uitslae kan nie gewysig word nie.
 • Algemene reëls asook ATKV reëls word die aand vooraf aan beoordelaars gegee en ook vinnig verduidelik, sodat daar geen verwarring is nie.
 • Leerders se name verskyn nie op beoordelaars se state nie. Leerders kry slegs ʼn nommer wat bevooroordeling kan beperk.

Deelnemers

 • Die 6 beste sprekers, uit elke graad, soos deur die eerste rondte-beoordelaars aangewys, neem deel.
 • Sprekers lewer tydens die aande net voorbereide toesprake.
 • Die vier leerders in gr.6 en 7 met die hoogste punte word gehelp om voor te berei vir die onvoorbereide toesprake by die ATKV.
 • Voorbereiding en afrigting berus op elke spreker self, ook die onvoorbereide toesprake en vrae is die sprekers se eie verantwoordelikheid t.o.v. die ATKV-redenaars.
 • Inligtingstukke sal aan ouers en leerders beskikbaar gestel word om hulle te bemagtig.
 • Volgorde van deelname word bepaal deur lootjies te trek.
 • Elke leerder ontvang ʼn nommer en neem onder die gegewe nommer deel soos genoem onder beoordelaars.
 • Daar word ʼn graadwenner in elke graad aangewys, asook ‘n algehele wenner in beide fases.

Puntestate

 • Puntestate soortgelyk aan die wat die ATKV gebruik, word gebruik.
 • Elke beoordelaar gee aan ʼn deelnemer ʼn punt uit 100.
 • ʼn Gemiddelde punt van al drie beoordelaars bepaal die finale punt van elke deelnemer.
 • Daar moet seker gemaak word dat daar nie half punte by sekere afdelings toegeken mag word nie.
 • Puntestate word deur die organiseerders vir ʼn jaar lank gehou.
 • Oorspronklike beoordelaarsverslae en uitdrukke word ook vir een jaar lank gehou.
 • Geen punte word aan ouers bekendgemaak nie.

Toekennings

 • Elke deelnemer ontvang ʼn deelnemersertifikaat.
 • Graadwenners ontvang elk ʼn klein trofee. Indien daar net een spreker per graad is, moet die spesifieke deelnemer ‘n minimum van 75% behaal om as graadwenner aangewys te word. Dit geld vir die Afrikaanse sowel as die Engelse redenaars.
 • Algehele wenner van elke fase ontvang die volgende trofeë:
  • Beste redenaar in die grondslagfase Gr.1-3
  • Beste redenaar in die Intersen-fase Gr.4-7 (Afrikaanse en Engelse redenaars
 • Geen half of erekleure word toegeken nie.

ATKV-deelnemers

 • Gr. 1-3: Geen onvoorbereide vrae of toesprake by ATKV nie.
 • Gr. 4 en -5 ontvang ʼn onvoorbereide vraag by die ATKV, indien hul gekies word op grond van hul voorbereide praatjies.
 • Gr. 6 en -7 lewer almal ʼn voorbereide sowel as ‘n onvoorbereide toespraak by die ATKV.

Merietetoekennings

Tydens onderskeie Merietefunksies, word die volgende redenaars-trofeë oorhandig:

 • Redenaarstrofeë: Veelsydigste deelname aan redenaars.

Berekening van trofee-wenner

 • Puntetoekenning vir die Redenaarstrofee word bepaal deur veelsydige deelname aan Interne redevoeringskompetisie, ATKV en die superreeks. (Afrikaans & Engels afsonderlik)

Eisteddfod/ kunswedstryde

 • Geleenthede word aan leerders gebied om aan Suikerbosrand Eisteddfod en Heidelberg Eisteddfod in die volgende afdelings: vokaal, drama en beeldende kuns, deel te neem. Daar word gepoog om soveel leerders moontlik die geleentheid te gee om deel te neem.
 • Die kultuurhoof is verantwoordelik om te affilieer by die betrokke kunswedstryde waaraan deelgeneem gaan word.
 • Inskrywings vir ander eisteddfods is vrywillige inskrywing deur ouers. Dit bewerkstellig dan meer leerderbetrokkenheid en geleenthede aan meer leerders. Die ouers van leerders wat ingeskryf het, is verantwoordelik vir die afrigting van die leerders.
 • Uitslae word na afloop van deelname deur die organiseerder in die kultuurlêer geplaas.
 • Punte en puntestate word nie aan die ouers bekendgemaak nie, slegs kommentaar soos voorsien tydens die kunswedstryde.
 • Die beslissing van die beoordelaars is finaal.

Solosang/vokaal

 • Keuringsproses sal vir grondslagfase op die fasevergadering bespreek word terwyl die intersenfase-organiseerders jaarliks die keuringsproses sal bespreek. Die kultuurhoof sal kennis dra van die keuringsprosesse wat gevolg sal word.
 • Leerders van Gr. R – 7 word ingeskryf vir verskeie kategorieë.
 • Junior- en seniorkoorlede kry voorkeur by solosang-afdeling.
 • Daar is ’n organiseerder vir Gr R, Gr. 1-3 en Gr. 4-7.
 • Inskrywings word deur die organiseerders geïn en inbetaal d.m.v. die pienk boekie.
 • Kontrole van deelnemerstrokies word deur die organiseerder gedoen.
 • Deelnemerstrokies word aan leerders uitgedeel en afgemerk. Dit is belangrik dat leerders die strokies saamneem as hul optree.
 • Kleredrag: Skooldrag
 • Organiseerder is verantwoordelik om musiek uit te soek, leerders af te rig en te sorg vir ’n begeleier met optredes.
 • Sertifikate word na afloop van deelname in die saal uitgedeel.
 • Leerders ontvang nie weer van die skool ʼn sertifikaat nie, omdat hulle reeds van die organiseerders ʼn sertifikaat ontvang het.
 • Enige probleme word met die kultuurhoof bespreek.
 • Persone betrokke by die toekenning, verwerking en opteken van punte mag geen verbintenis met deelnemers hê nie.
 • Puntetoekennings en puntestate mag aan geen ouer bekend gemaak word nie.

Voordrag/drama

 • Leerders van gr. R – 7 neem deel aan Afrikaans en/of Engels.
 • Daar is ’n organiseerder vir gr. 0, gr. 1 – 3, gr. 4 – 5 en gr. 6 – 7.
 • Keuringsproses sal vir grondslagfase op die fasevergadering bespreek word terwyl die intersenfase organiseerders dit ondermekaar sal bespreek. Die kultuurhoof sal kennis dra van die keuringsprosesse wat gevolg sal word.
 • Inskrywingsgeld word deur die organiseerders geïn en inbetaal deur die pienk boekie.
 • Voorgeskrewe gedigte word deur die skool aan die leerders gegee.
 • Kontrole van deelnemerstrokies word deur die organiseerder gedoen.
 • Deelnemerstrokies word aan leerders uitgedeel en afgemerk. Dit is belangrik dat leerders die strokies saamneem as hul optree.
 • Kleredrag: Skooldrag
 • Sertifikate word na afloop van deelname in die saal uitgedeel.
 • Uitslae word na afloop van deelname deur die organiseerder in die kultuurlêer geplaas.
 • Leerders ontvang nie weer van die skool ʼn sertifikaat nie, omdat hulle reeds van die organiseerders ʼn sertifikaat ontvang het.
 • Enige probleme word met die kultuurhoof bespreek
 • Persone betrokke by die toekenning, verwerking en opteken van punte mag geen verbintenis met deelnemers hê nie.
 • Puntetoekennings en puntestate mag aan geen ouer bekend gemaak word nie., slegs kommentaar soos voorsien tydens die kunswedstryd.

Visservonk

 • Hantering van die skoolkoerant en samestelling van ʼn jaarlikse redaksie word deur ’n personeellid behartig. Een uitgawe aan die einde van die jaar, verskyn. Redaksie ontvang aan die einde van die jaar ’n sertifikaat van verdienste wat tydens die prysuitdeling oorhandig word.
 • ’n Personeellid van Laerskool AG Visser sal jaarliks op die redaksie dien en verantwoordelik wees vir die skryf van berigte en die voorsien van foto’s van gebeure en aktiwiteite by AG Visser.
 • Sertifikate word as volg uitgegee:
  • Sertifikaat: 1 jaar lid van die Visservonkredaksie
  • Halferekleure: 2 jaar lid van die Visservonkredaksie
  • Erekleure: 3 jaar lid van die Visservonkredaksie
  • Erepenning: Redakteur/ Redaktrise

KULTUURTOEKENNINGS/KULTUURTROFEȄ

Daar word jaarliks kultuurtoekennings gemaak tydens die onderskeie meriete funksies.( Jr./Sr.) ’n Juniorkultuurseun en -dogter en Seniorkultuurseun en -dogter word jaarliks aangewys. Toekennings geskied volgens die volgende puntestelsel.

JUNIORTROFEȄ

 • Chrisjan en Lukie Jansen-skild: Hoogste punte, binnekultuur
 • Trofee vir besondere kultuurprestasies: Tweede hoogste punte, binnekultuur

SENIORTROFEȄ

 • ATKV-skild: Hoogste punte behaal, binnekultuur
 • Volkswag-trofee: Tweede hoogste punte behaal, binnekultuur

Ekstra trofee, indien daar ‘n seun is wat kwalifiseer.

KRITERIA VIR MERIETETOEKENNINGS

 • ʼn Minimum hoeveelheid punte moet behaal word, voordat ʼn kandidaat in aanmerking geneem kan word as Kultuurseun / -Dogter. Minimum vereiste sal jaarliks bepaal word.
 • Die kultuurtrofeë word toegeken aan die leerder met die hoogste puntetotaal vir al die skoolerkende kultuuraktiwiteite waarvan bewys gelewer is. (SBR, HDB, ATKV)
 • Indien daar ’n staking van punte is vir kultuurseun of -dogter toekenning, word een addisionele punt per aktiwiteit verreken.
 • ’n Minimum vereiste word jaarliks deur die organiseerders bepaal.
 • Indien daar ‘n staking van punte is, word die trofee gedeel.

Binne skoolverband

Koor: (Junior- en Seniorkoor)

Getroue deelname – 20 punte vir die jaar

 • Getroue bywoning van oefeninge en optredes is ʼn vereiste.
 • ʼn Leerder wat van ʼn ander skool kom, moet bewys lewer dat hy/sy in die vorige skool se koor gesing het.
 • Indien ʼn kompetisie gewen word, kan addisionele punte as volg verdien word:
  • Wenners 5 punte
  • 2de Plek 3 punte
  • 3de Plek 1 punt
  • Nasionale wenners (ATKV) 10 punte
  • 2de Plek nasionaal 6 punte
  • 3de Plek nasionaal 2 punte
 • Vir die kriteria vir puntetoekennings wat gemaak word vir deelname aan ‘n Kinderkoor en/of Streekkoor word verwys na Buite skoolverband.

Kunswedstryd / Eisteddfods: Voordrag / Sang / Kuns (deur die skool ingeskryf)

( Suikerbosrand Eisteddfod, Heidelberg Eisteddfod)

 • Leerders kan punte kry vir elke simbool/ sertifikaat van die onderskeie kategorieë waarin hy/sy deelgeneem het, bv. vokaal, drama, kuns en voordrag in bogenoemde eisteddfods.
  • Afdelingwenner van gr. 1-7 Laerskole 30 punte
  • Trofeewenner 20 punte
  • Kategorie-, Fase- en graadwenner 15 punte
  • Itemwenner 14 punte
  • Goud: A++ (Diploma) 10 punte
  • Goud: A+ (Goud) 8 punte
  • Goud: A 7 punte
  • Goud: A- 6 punte
  • Silwer: B+ 5 punte
  • Silwer: B 4 punte
 • Slegs Suikerbosrand Eisteddfod en Heidelberg Eisteddfod kwalifiseer vir bg. puntetoekennings. In ander kompetisies kry ’n leerder slegs 5 punte vir deelname per kompetisie, aangesien dieselfde werke ingeskryf kan word.

Redevoering

Berekening van trofeë-wenners

 • Puntetoekenning vir die Redenaarstrofee word as volg bepaal (Afrikaans & Engels afsonderlik)

Punte
5
+5
+5
+5
+5

Waarvoor: ( Interne redevoering, SBR, HE, ATKV, Superreeks)
Deelname aan redenaarsaand
Graadwenners
Fasewenner
Deelname aan ATKV
Elke volgende rondte waarna die spreker by die ATKV deurdring

Grondslagfase (Gr.1-3) Lisryn Botha redenaarstrofee vir hoogste punte.
Intersen-fase (Gr.4-7) Hoogste punte.

Revue / Operette / Kersspel

 • Getroue bywoning van oefeninge is ʼn vereiste

Deelname
Enkelkarakter
Hoofkarakter

5 punte
10 punte
15 Punte

Visservonk

Redaksielid (vir die jaar)
Redakteur/Redaktrise

5 punte
10 punte

Buite skoolverband

Slegs deelname op Provinsiale vlak word in aanmerking geneem.

TROFEË-SAMEVATTING

Die volgende trofeë word oorhandig tydens die merietefunksie:

JUNIORTROFEȄ

 • Chrisjan en Lukie Jansen-skild: Hoogste punte, binnekultuur
 • Trofee vir besondere kultuurprestasies: Tweede hoogste punte, binnekultuur

SENIORTROFEȄ

 • ATKV-skild: Hoogste punte behaal, binnekultuur
 • Volkswag-trofee: Tweede hoogste punte behaal, binnekultuur
 • Trofee: Veelsydigste-trofee

Ekstra trofee, indien daar ‘n seun is wat kwalifiseer. Dit gaan aan die seun wat punte verwerf van ten minste 150 punte.

Laerskool AG Visser Seniorkoor-lidmaatskapooreenkoms

 1. Potensiële koorlede word, na aflê van ’n oudisie, tot die koor toegelaat. Lede se gedrag moet te alle tye onberispelik wees.
 2. ’n Koorlid sal die reg hê om onder dringende omstandighede sy/haar lidmaatskap te beëindig. In so ’n geval moet die lid, gesteun deur sy/haar ouers, skriftelik kennis gee van sy/haar voorneme om die koor te verlaat.
 3. Die koorleier/organiseerder sal die reg hê om die lidmaatskap van ʼn koorlid, na deeglike nabetragting, te beëindig, indien betrokke koorlid na oordeel van die dirigent vasgestelde reëls oortree, die goeie naam van die koor deur onbehoorlike gedrag in gedrang bring of die algemene koordissipline ondermyn.
 4. Graad 7-leerders tree outomaties aan die einde van hulle gr. 7-jaar uit die koor en hoef dus nie kennis te gee nie, maar hulle word vriendelik versoek om steeds tydens eksamentye die koorbedrywighede by te woon en te ondersteun.
 5. KOORLEDE MOET BETYDS OPDAAG VIR REPETISIES EN VIR VERTREKTYE NA KONSERTE (INDIEN DIE SKOOL VERVOER REËL).
 6. Die weeklikse repetisies alleen bied nie genoeg oefentyd nie. Naweekoefeninge en kampe sal, indien nodig, gereël word.
 7. VAN KOORLEDE WORD VERWAG OM TE ALLE TYE HULLE VOLLE SAMEWERKING TYDENS REPETISIES EN KONSERTE TE GEE. GESELSKAP, TYDENS REPETISIES, TERWYL DAAR GEWERK WORD, IS HINDERLIK EN ONPRODUKTIEF.
 8. Verskoning van repetisies en konsertuitvoerings sal op hoogste uitsondering geskied. Die koor se reputasie en publieke beeld is van uiterste belang en ’n swak konsert of oefening a.g.v. onaanvaarbare bywoning, is onaanvaarbaar. Die afwesigheid met skriftelike verskoning, sal drie maal per jaar aanvaarbaar wees. Slegs persoonlike siekte, dood in die naaste familie, of ’n ander rede wat vir die koorleier aanvaarbaar is, sal as verskoning dien. Laasgenoemde verskonings moet skriftelik geskied.
 9. IN GEVALLE WAAR KOORLEDE IN GEBREKE BLY OM BOGENOEMDE VOORWAARDES GETROU NA TE KOM, SAL BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP NA DEEGLIKE OORWEGING, GESKIED.
 10. Van koorlede word daar verwag om te alle tye netjies en korrek geklee te wees vir konserte. Voorgeskrewe koordrag moet gedra word vir alle konsertoptredes, behalwe as ander reëlings getref is.

TEN SLOTTE

Hierdie lidmaatskapooreenkoms is geensins bedoel om koorlede aan bande te lê nie. Dit is egter bedoel om die tyd, geld en opofferings wat gemaak word tot die voordeel van die skool, koorleier en elke koorlid optimaal te benut. Onthou, deelname is uniek en dit bied ’n geleentheid aan koorlede om hulle talente te ontwikkel en waardevolle ondervinding op te doen.