Taalbeleid van die Laerskool A.G. Visser

Die beheerliggaam van die Laerskool A.G. Visser het ingevolge artikel 6(2) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) die volgende beleid ten aansien van taal by die skool goedgekeur:

1. WOORDOMSKRYWING

In hierdie dokument, tensy anders bepaal of uit die samehang anders blyk, het woorde en uitdrukkings dieselfde betekenis as in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) en beteken-

(1) “beheerliggaam” die beheerliggaam van die skool soos voorsien van artikel 16 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996);

(2) “Grondwet” die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996);

(3) “skoolhoof” die prinsipaal van die skool soos bedoel in die Suid-Afrikaanse Skolewet, asook ‘n opvoeder by die skool wat met goedkeuring van die skoolhoof en die beheerliggaam namens die skoolhoof handel;

(4) “Regulasies” die norme en standaarde vir taalbeleid in openbare skole en die bepalings van “taal-in-onderwys” soos deur die Minister van Onderwys in die Staatskoerant afgekondig;

(5) “skool” die Laerskool A.G. Visser;

(6) “taalbeleid” die taalbeleid in hierdie dokument vervat.

2. UITGANGSPUNT EN BASIS

Die uitgangspunt en basis van die taalbeleid is dat volle effek gegee moet word aan al die fundamentele regte ten aansien van taal van leerders in onderwysverband soos in die algemeen erken in die Handves van Regte n hoofstuk 2 van die Grondwet en spesifiek vermeld in artikel 29(2) van die Grondwet.

3. TAALBELEID ONDERHEWIG AAN ANDER WETLIKE BEPALINGS: UITLEG VAN TAALBELEID

3.1) Die taalbeleid is onderhewig aan die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996), die Wet op Skoolonderwys van die Provinsie Gauteng (Wet 6 van 1995) en die Regulasies vir sover dit bindend op die skool is.

3.2) Die taalbeleid word so uitgelê dat dit met ander toepaslike en geldige regsbepalings oor taalgebruik in onderwys versoenbaar is.

3.3) Sonder om die algemeenheid van artikel 2.1 te beperk, is dit die uitgangspunt van die taalbeleid dat die beste belange in onderwysverband van die leerders van die skool gedien moet word en dat daar nie op enige relevante grond onbillik of onregverdig teen enige leerders gediskrimi-neer mag word nie

4. TAALGEBRUIK BY SKOOL

4.1) Die skool is ‘n enkelmediuminstelling soos bedoel in artikel 29(2) van die Grondwet.

4.2) Behoudens die bepalings van die taalbeleid, is die onderrigtaal by die skool Afrikaans (soos na verwys in artikel 6(1) van die Grondwet).

4.3) Die taal waarin die skool bedryf of bestuur word, is Afrikaans:

Met dien verstande dat kommunikasie met buitestanders in enige ander taal kan plaasvind soos deur die omstandighede vereis en wat redeliker-wys doenlik is.

5. BEVORDERING VAN VEELTALIGHEID

5.1) Die skool bevorder veeltaligheid deur die aanbieding van Afrikaans eerste taal en Engels tweede taal as volwaardige vakke.

5.2) Die aanbieding van die vakke in artikel 5.1 na verwys, geskied in die betrokke taal self.

5.3) In die algemeen neem die beheerliggaam en elke opvoeder by die skool redelike stappe om leerders in te lig oor die belangrikheid van veeltaligheid en om die aanleer van respek vir ander tale as die huistaal te bevorder.

5.4) Die skoolhoof kan op versoek, jaarliks aan die beheerliggaam ‘n verslag lewer oor taalgebruik by die skool en tendense waarvan die beheerliggaam kennis behoort te dra.

6. TALE AS VAKKE

Die beleid in die Regulasies oor tale as vakke (in art D) sal sover moontlik by die skool toegepas word.